Luật doanh nghiệp 2014

Luật doanh nghiệp 2014

27-06-2017

Luật doanh nghiệp 2014 Văn bản hướng dẫn: Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp; Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước; Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp; ...

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

27-06-2017

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Nghị định hướng dẫn thi hành: Nghị định 126/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình; Nghị định 10/2015/NĐ-CP Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh...

Bộ Luật lao động 2012

Bộ Luật lao động 2012

20-06-2017

Bộ Luật lao động Văn bản hướng dẫn thi hành: Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Nghị định 88/2015/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của...

Luật trẻ em – 2016

Luật trẻ em – 2016

22-05-2017

Luật trẻ em 2016 Nghị định quy định chi tiết: Nghị định 56/2017/NĐ-CP ...

Luật đất đai 2013

Luật đất đai 2013

04-05-2017

Luật đất đai 2013 ...

Luật đầu tư 2014

Luật đầu tư 2014

04-05-2017

Nghị định hướng dẫn: Nghị định Số 118/2015/NĐ-CP ...

Bộ luật dân sự 2015

Bộ luật dân sự 2015

28-04-2017

Bộ Luật Dân sự 2015 ...