Home / Biểu mẫu / Biểu mẫu ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Biểu mẫu ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,
NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

 

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN                

Họ và  tên chồng:………………………………………. Sinh ngày: …………………………………………………………………………………..

CMND số:………………….. Do công an ………….. Cấp ngày:……………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và  tên vợ:…………………………………………… Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………..

CMND số: …………………. Do công an…………… Cấp ngày:……………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Xin trình bày với quý toà một việc như sau:

Hai chúng tôi đã kết hôn từ năm……………có đăng ký kết hôn tại UBND xã/phường………………………………………………….

Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Toà án nhân dân ………………………………………………..công nhận thuận tình ly hôn, lý do:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vì vậy, chúng tôi làm đơn này kính mong Quý Toà xem xét giải quyết cho chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân như hiện nay, cụ thể:

  1. Về con chung có (chưa có):……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi đã thoả thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Về tài sản chung chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận chia như sau: (ghi cụ thể mỗi người được chia sở hữu tài sản gì).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Nếu không có tài sản chung thì ghi không có tài sản chung hoặc nếu thỏa thuận chia tài sản thì ghi không yêu cầu tòa án giải quyết)

  1. Về nhà ở chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Nếu không có nhà ở thì ghi không có)

  1. Về vay nợ chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Nếu không có vay nợ thì ghi không có)

Kính đề nghị Quý tòa xem xét.

…………….., ngày………tháng……….năm ………….

 

          Họ và tên chồng                                                           Họ và tên vợ

 

CÔNG TY LUẬT SỐ 1 – HÀ NỘI

Phòng 503 (tầng 5), Tòa nhà 33 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (024) 6656 9880        Hotline: 0165 839 8686